ALGEMENE CONTRACTS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN DX-Solutions BVBA

1. Toepasselijke voorwaarden:

Gehoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alleen onze voorwaar- den van toepassing: wij wijzen alle verkoopsvoorwaarden af die op documenten uitgaande van de klant voorkomen.

2. Levertermijnen:

Alle bestellingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd, en bij koop-verkoop wordt de klant verwittigd van zodra de goederen beschikbaar zijn.
De klant verbindt zich hierbij de goederen af te nemen.
Levertermijnen zijn steeds INFORMATIEF en NIET BINDEND: de verkoper zal geen aansprakelijkheid oplopen wegens laattijdige levering of niet-levering welke rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van niet-levering door de fabrikant of leverancier.

3. Offertes:

Al onze offertes zijn slechts 14 dagen geldig.
Onder geen beding is Dx-Solutions aansprakelijk voor een schrijffout, een vergissing inzake prijs of een verkeerde schatting. Een dergelijke vergissing kan Dx-Solutions niet binden en is geen grondslag voor om het even welke rechten te putten door de klant.

4. Eigendomsvoorbehoud:

Het geleverde materiaal blijft eigendom van Dx-Solutions tot de volledige betaling van de goederen, zowel in hoofdsom als aanhorigheden. In geval de koper zijn verbintenissen niet naleeft, heeft de verkoper het recht de goederen zonder enige ingebrekestelling of zonder enige procedurevorm gelijk waar terug te halen.
Dit eigendomsvoorbehoud geldt tevens in geval van faillissement van de koper.

5. Waarborg-Verantwoordelijkheid:

Koopverkoop:

Inbezitname door de koper dekt alle zichtbare gebreken. De waarborg voor onzichtbare gebreken geldt voor 3 maand vanaf levering, tenzij anders vermeld op voorzijde. De waarborg beperkt zich tot levering (en plaatsing) van de te vervangen onderdelen, en wordt niet uitgebreid tot verplaatsingskosten, derving- vergoedingen of schade aan derden. De waarborg vervalt automatisch indien de koper gedurende de periode van de waarborg zijn goederen niet laat onderhou- den door de verkoper, De waarborg is uitgesloten voor alle schade voortsprui- tende uit slijtage of veroorzaakt door een fout van derden.

Bestelling website:

In het kader van de opmaak van een website onderschrijft Dx-Solutions een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Dx-Solutions zal enkel en alleen maar aansprakelijk kunnen gesteld worden voor niet-naleving van gemaakte afspraken en in geval van bedrog. In elk geval kan deze verantwoordelijkheid enkel maar aanleiding geven tot een vermindering van de prijs waarvan de omvang in verhouding dient te staan met de zwaarwichtig- heid van de fout. Bovendien houdt betaling van de voorschotfactuur aanvaarding van het tot dan gedane werk in. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze verantwoordelijkheid nooit aanleiding kan geven tot een schadeloosstelling die hoger zal zijn dan de terugbetaling of de niet-inning van de overeengekomen prijs voor de gedane bestelling.

Uitsluitend de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en wettelijk- heid van de inhoud van zijn bestelling, d.w.z. voor alle elementen en / of informatie die hij zelf aanlevert, opgeeft of aanvaardt voor de opmaak en publicatie van zijn advertentie. De opdrachtgever verbindt er zich tevens toe om, uiterlijk op ogenblik van de bestelling, al het materiaal vereist voor de realisatie van zijn website te leveren. Latere wijzigingen geschieden onder de uitsluitende verantwoordelijk- heid van de opdrachtgever. Bij gebreke aan levering van al het op te nemen materiaal op het ogenblik van de bestelling, zal Dx-Solutions, zonder herinnering, kunnen overgaan tot de realisatie van de bestelling aan de hand van de elementen in haar bezit en mag Dx-Solutions overgaan tot facturatie van de gedane bestelling.

De opdrachtgever vrijwaart Dx-Solutions voor om het even welke rechtstreekse onrechtstreekse schade die door defecten of virussen in door hem aan Dx-Solutions bezorgde materialen zou worden veroorzaakt.

Beheer netwerken, webdesign, hosting en zoekmachineoptimalisatie:

Dx-Solutions onderschrijft voor bovengenoemde activiteiten en services een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Dx-Solutions is niet verantwoordelijk voor het verlies van data bij het uitvoeren van herstellingen, noch voor de goede werking van programma’s bij overzetten van software of upgraden van software. Enkel officieel aangekochte software wordt gesupporteerd. De klant is verondersteld een back-up te hebben van zijn software.

Dx- Solutions is tevens niet verantwoordelijk voor de content die op de site komt, alsook niet voor de gevolgen ervan.
In geen enkel geval kan Dx-Solutions aansprakelijk gesteld worden voor externe omstandigheden; met inbegrip van de stopzetting van de tussenkomst van de partners van Dx-Solutions waaronder bijvoorbeeld Telenet, Scarlet, Belgacom, Google,… die enige invloed kunnen hebben op eender welk element van haar internetsites (overdrachtsnelheid van de communicatielijnen, weergave op het scherm van internetsite) of op de werking van de internetsites noch voor korte onderbrekingen van de werking van de internetsites als gevolg van een normaal onderhoud van de hardware, softwaren of andere communicatielijnen van Dx- Solutions of een van haar partners.

6. Betaling:

Al onze leveringen en herstellingen zijn contant betaalbaar.
Wij behouden een retentierecht tot volledige betaling. De cliënt zal onder voorafgaande verwittiging een forfaitaire vergoeding voor plaatsgebruik verschuldigd zijn van € 13,00 per dag, plus BTW, indien:

  • hij de aangekochte goederen zonder instructies in onze instelling laat;
  • hij binnen de drie dagen volgend op de beëindiging der eventuele herstellings- werken zijn goederen niet afhaalt.

Bij laattijdige betaling, zowel in geval van aankoop als van uitgevoerde herstellings- werken, is een intrest verschuldigd van 15% per jaar vanaf de factuurdatum.

In geval van wanbetaling na een aangetekende ingebrekestelling, zal bovenop de nalatigheidintrest een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.860,00.

Het verschuldigd zijn van nalatigheidintrest en van de forfaitaire schadevergoeding blijft onverkort bestaan, zelfs bij toekenning van respijttermijnen overeenkomstig art. 1244 B.W waaronder de aanvaarding van wissels, orderbrieven etc.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 3, zal de verkoper zonder dat een ingebrekestel- ling nodig is en zonder andere formaliteit dan een kennisgeving bij aangetekend schrijven, het recht hebben de overeenkomst te verbreken lastens de koper met recht op schadevergoeding, in volgende gevallen:

  • vernietiging door de koper van een aangenomen bestelling;
  • niet-storting van het saldo van de verkoopprijs, uiterlijk bij de levering;
  • niet-afhaling van de koopwaar binnen de 10 dagen nadat de koper er door een aangetekend schrijven verwittigd werd dat de koopwaar klaar staat om afgehaald te worden.

Bij niet-betaling van de factuur behoudt Dx-Solutions zich het recht voor de website offline te zetten en dit zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling.

7. Ontbinding van het contract:

In geval van artikel 5 heeft de verkoper/ hersteller recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de globale verkoopprijs, inclusief BTW, desgevallend meer een vergoeding voor het gebruik, de slijtage, de intellectuele kennisgeving en de eventuele waardevermindering van het verkochte goed. In deze vergoeding is uiteraard niet inbegrepen, schadevergoeding wegens beschadiging of gegrond op het risico ten laste van de opdrachtgever. De gevorderde schadevergoeding en de reeds gedane betalingen zullen van rechtswege gecompenseerd worden.

8. Auteursrecht:

Dx-Solutions behoudt het auteursrecht op alle door haar gedane creaties. De opdrachtgever zal deze creaties niet aanwenden voor andere doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Dx-Solutions.

9. Bewijskracht elektronische post:

Dx-Solutions behoudt zich de mogelijkheid om huidig contract en diens bijlagen, alsmede de briefwisseling die zij ontvangt en verstuurt, op te nemen op welke elektronische drager ook via eender welk procédé en deze te bewaren op voormelde drager. Behoudens tegenbewijs lastens de opdrachtgever, zullen de alzo gerealiseerde kopieën op elektronische drager, alsmede de afdrukken hiervan, geacht worden conform te zijn aan de originele documenten en eenzelfde bewijskracht hebben.

10. Klachten:

Een klacht op de goede werking van het materiaal verandert niets aan de bepaling dat de betaling moet geschieden op de vervaldag. Na een tijdsverloop van acht dagen na ontvangst der goederen, heeft de opdrachtgever geen recht meer op klachtindiening.
Klachten moeten ons toekomen per aangetekend schrijven naar de hoofdzetel. Verplaatsingen en uurloon blijven steeds ten laste van de opdrachtgever.

11. Bevoegde rechtbanken:

Voor geschillen is enkel het Vredegerecht Harelbeke en de rechtbanken met zetel te Kortrijk bevoegd.